About us

Our purpose:

– To address the interests and needs of Tibetans in Norway

– To preserve and develop Tibetan cultural heritage

– To function as a forum for cultural exchange with other communities in Norway

– To assist Tibetans living in Norway integrating into Norwegian society

Contact us:

Tibetnorway@gmail.com

History of Tibetans in Norway

In 1964, a group 45 Tibetan refugees arrived in Norway through
Denmark with the help of a private Norwegian charity organisation,
Tibetanerhjelpen (The Tibetan Aid).

The students were given higher Grammar School education and vocational training in agriculture, mechanics, nursing, carpentry, electricity, bookbinder, watchmaker, and photography.

In 1968, 37 tibetans returned to India after finishing their studies, and
have subsequently served various refugee communities in India, Bhutan and Nepal.

At the same time, eight tibetans remained in Norway and gradually settled.

Present day

Today, there are more than 50 Tibetans in Norway (including children). Most Tibetans live in the capital city, Oslo or the surrounding areas. The majority work in the field of National Health Service, while some in Academia, Electrical services,  Photography,  Public Transportation and Banking.

Ten tibetans have completed or are currently attending Norwegian university level studies in different fields from social sciences, medical studies, law and economics.

Organizational statutes (in Norwegian):

Vedtekter for Det Tibetanske samfunnet i Norge

§1. Organisasjonsform
Det Tibetanske samfunnet i Norge er en frivillig forening.

§2. Formål
1. Sikre interesser for tibetanske medlemmer i Norge
2. Ta vare på Tibetansk kultur, språk og videreføre deler av denne kulturarven.
3. Samhandle og føre dialog med andre samfunn i Norge

§3. Medlemskap
Som medlemmer betraktes alle tibetanere bosatt i Norge som er enig i ovenstående formål og som har betalt den fastsatte kontingent, og det føres medlemsliste.

§3.1 Rettigheter
Alle medlemmer har rett til å delta på arrangementer arrangert av styret, delta i opplæringsprogrammer og er stemmeberettiget på årsmøtet.

§3.2 Plikter
Alle medlemmer plikter å bidra til foreningens formål etter evne, interesse og individuelle ferdigheter.

§4. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§5. Foreningens besluttende organ
§5.1 Årsmøtet
Alle medlemmer har møterett til årsmøtet, og alle medlemmer har en stemme.
Styret er ansvarlig for innkalling til årsmøte, innkalling skal skje senest 3 uker før møtedato
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøte avholdes inne utgangen av mai og behandler følgende saker:
Styrets beretning
Regnskap
Budsjett
Valg av styre og revisor
Innkomne saker

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er korrekt innkalt.

§5.2 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når 1/3 av medlemmene krever det.
På ekstraordinært årsmøte kan det kun behandles saker som er satt opp på dagsorden.

§5.3 Styret
Styret skal bestå av fire medlemmer, tre styremedlemmer og et varamedllem. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer mellom årsmøtene de beslutninger som foreningen krever. Styrets forhandlinger protokollføres og underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Styret velges av årsmøtet som følger, med virketid på 3 år. Styrevervene er følgende:
Styreleder
Sekretær/Arrangement
Kasserer
+ ett varamedlem

§5.4 Valg av styret
Styret velges på årsmøtet av medlemmene ved nominering. De tre medlemmene som har fått flest stemmer utgjør styret.

§5.5  Valgbarhet
Valgbare til tillitsverv er alle medlemmer

§6. Økonomi og budsjett
Foreningens økonomi forvaltes av styret, som sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes den 31. Desember. Årsregnskap og status med revisors underskrift samt budsjett for følgende driftsår framlegges og vedtas på årsmøtet.

§6.1 Økonomi
Foreningens økonomi søkes sikret i gjennom følgende tiltak:
Medlemskontigent
Offentlig støtte
Arrangementer
Andre tiltak

§6.2 Budsjett
Styret plikter å utarbeide budsjett for kommende driftsår, dette vedlegges årsmøteinnkallingen.

§7. Endring i vedtektene
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§8. Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan bare fattes av årsmøtet.

For at oppløsning skal kunne vedtas kreves det at minst 2/3 av medlemmene er til stede og at 2/3 av de avgitte stemmene er for oppløsning. Årsmøtet fastsetter hvordan foreningens midler skal disponeres.

Advertisements

8 thoughts on “About us

 1. I’m encouraged to see that you are grouping and helping each other for the betterment of your commmnity.

  I’ m a Chin from Burma, currently leading Chin Community in Norway (CCN) which we started in 2004. I am looking forward to talking to you for contact and advices. We the Chin wish you the best good luck for your community management in Norway.

 2. Ewa Artsmed-Kukorowski says:

  Tashi Delek

  så fint at det er tibetans samfunn her i Norge 🙂
  selv har blitt medlem av det Tibetan Komite´i Norge sist og støtter deres kultur og religion på det meste! fantastisk at det fins en nett side 🙂
  Ønsker dere alt best!!!!

  Hilsen så mye.
  Ewa

  PS
  det er en gruppe på alternativ nettverk:

  BON-tibetan pre-buddhism 卍, Norway
  http://altnett.ning.com/group/youngdrungbon

  og på facebook:

  Yungdrung BON 卍, Norway
  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_147848711928673&ap=1

  Bönpo Cafe´
  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_121573137914472&ap=1

 3. Tsewang says:

  Keep alive the fire of freedom struggle alive. Because the truth will prevail in the end. It is a matter of time. However, you guys are doing great job. Keep it up and my prayers are always with you all.
  Bod Gyalo!
  Tsewang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s