News

སྨོན་ལམ།།


DSC01947

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༢༠ ཉིན་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ས་ཨོསེ་ལོ་དུ་ཀརྨ་བཀྲིས་གླིང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་རིགས་དང་ཀརྨ་བཀྲིས་གླིང་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ནས་ད་བར་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེཊ་གཏོང་མཁན་ བོད་མི་ཕོ་མོ་གྲངས་༡༠༤ བྱུང་བ་རྣམས་དང་བོད་ཕྱི་ལ་བོད་མི་གྲངས་༦ བཅས་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཆེད་དུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞུས་༎

DSC01950

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s